Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

EGZAMIN ABSOLUTORYJNY

ZARZĄDZENIE NR 1/2018/2019

W sprawie egzaminu absolutoryjnego studentów II roku studiów II stopnia

kierunku „historia sztuki”

 

            Na podstawie uchwały Rady Instytutu Historii Sztuki i Kultury nr 13/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku ustalane zostają zasady przeprowadzania egzaminu absolutoryjnego w roku akademickim 2018/2019:

  1. Podstawą egzaminu absolutoryjnego jest zestaw 60 tez egzaminacyjnych – 20 tez ze sztuki średniowiecznej, 20 tez ze sztuki nowożytnej i 20 tez ze sztuki nowoczesnej. Lista tez znajduje się w załączniku do niniejszego zarządzenia Tezy zostają ujawnione na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Instytutu.
  2. Egzamin absolutoryjny jest egzaminem ustnym składanym przed trzyosobową komisją powoływaną przez dyrektora Instytutu.
  3. Tezy są pytaniami egzaminacyjnymi. Znajdować się one będą na biletach egzaminacyjnych. Na każdym bilecie znajduje się jedno pytanie ze sztuki średniowiecznej, jedno pytanie ze sztuki nowożytnej i jedno pytanie ze sztuki nowoczesnej. Bilety egzaminacyjne zostaną utajnione do momentu rozpoczęcia pracy komisji egzaminacyjnej.
  4. Student składający egzamin losuje bilet egzaminacyjny. Po pierwszym wylosowaniu biletu student może odmówić odpowiedzi na znajdujące się tam pytania oraz wylosować następny bilet.
  5. Kolejność odpowiedzi na pytania jest dowolna. Student odpowiada na pytania w sposób nieskrępowany w odpowiadającym mu czasie. Członkowie komisji mogą swobodnie zadawać dodatkowe pytania po zakończeniu składania odpowiedzi przez studenta i wyraźnym zasygnalizowaniu przez niego tego faktu.
  6. Orzeczenie wyniku egzaminacyjnego następuje po naradzie komisji, która odbywa się pod nieobecność studenta.
  7. Egzamin absolutoryjny w roku akademickim 2018/2019 odbędzie się po zakończeniu sesji egzaminacyjnej zimowej i przerwy semestralnej. Termin egzaminu oraz termin egzaminu poprawkowego zostanie zakomunikowany przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej zimowej.
  8. W sprawach nie objętych niniejszym zarządzeniem obowiązuje „Regulamin studiów UPJPII”, „Regulamin Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII” oraz „Statut UPJPII”.

DYREKTOR INSTYTUTU

ks. dr hab. Dariusz TABOR CR, prof. UPJPII

 

Kraków, 18 października 2018 r.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021