Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Prace dyplomowe i obrony

Prace dyplomowe i obrony

Prace licencjackie winny liczyć co najmniej 30 znormalizowanych stron i wskazywać na 20 pozycji bibliograficznych a prace magisterskie odpowiednio 60 stron i 30 pozycji bibliograficznych.

Studenci przygotowujący i składający pracę licencjacką/magisterską proszeni są o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UPJPII w sprawie wprowadzenia procedury antyplagiatowej.

http://bip.upjp2.edu.pl/article/zarzadzenie-rektora-nr-3-slash-2015-w-sprawie-wprowadzenia-procedury-antyplagiatowej-do-weryfikacji-samodzielnosci-prac-dyplomowych-i-wdrozenia-internetowego-systemu-antyplagiatowego

1. Student przedstawia promotorowi tekst pracy dyplomowej (lic. lub mgr) w postaci pliku elektronicznego, w formacie uzgodnionym z promotorem (ODT, DOC, DOCX lub PDF – w wersji edytowalnej) na nośniku CD lub DVD (płyta podpisana: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy, nazwisko promotora, wydział, uczelnia) oraz oświadczenia A i B.
2. Promotor posiadając ww. oświadczenia dopuszcza pracę do procedury antyplagiatowej, podpisując stosowną zgodę (załącznik nr 3), którą przekazuje studentowi.
3. Student składa tekst pracy dyplomowej na nośniku CD lub DVD w wersji dopuszczonej przez promotora do oficjalnej procedury 21 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego w sekretariacie Instytutu (data zostanie podana w komunikatach).
2. Student dołącza oświadczenia A i B (załączniki 1 i 2) oraz zgodę promotora na dopuszczenie pracy do procedury antyplagiatowej (zał. 3).
3. Tekst pracy zostaje poddany sprawdzeniu w elektronicznym systemie antyplagiatowym: plagiat.pl. Do każdej sprawdzanej pracy generowany jest raport podobieństw.
6. Po analizie raportu promotor decyduje o dopuszczeniu pracy dyplomowej do dalszego etapu podpisując stosowną opinię antyplagiatową (załącznik nr 4).
7. Student po otrzymaniu od promotora opinii antyplagiatowej drukuje pracę i składa z odpowiednim podaniem i wymaganymi dokumentami w sekretariacie Instytutu.

Wymagane dokumenty do obrony (po antyplagiacie):

Studia licencjackie

1 egzemplarz pracy licencjackiej - do Archiwum
(egzemplarz do Archiwum oprawiony w oprawę miękką – tektura, grzbiet pracy z płótna ew. tworzywa sztucznego, NIE BINDOWAĆ!!!) wraz z oświadczeniami, sformatowany według wzoru (załącznik na dole strony),
- podpisana i opisana płyta CD (imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy, nazwisko promotora, wydział, uczelnia); płytę należy umieścić wewnątrz pracy, na tylnej okładce, w doklejonej do niej kopercie - płyta dostarczona podczas antyplagiatu!
- oświadczenie C (załącznik nr 5)
- podanie do właściwego kierownika kierunku, podpisane przez promotora
- wypełniony i podpisany kwestionariusz „Życiorys zawodowy” (z dołączonymi kopiami dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia)
- dowód wpłaty (60 zł na indywidualny numer konta)
- zaliczenie szóstego semestru + rozliczenie w bibliotekach
- zaświadczenie z MSJO potwierdzające znajomość języka nowożytnego na poziomie B2

Studia magisterskie

1 egzemplarz pracy magisterskiej - do Archiwum
(egzemplarz do Archiwum oprawiony w oprawę miękką – tektura, grzbiet pracy z płótna ew. tworzywa sztucznego, NIE BINDOWAĆ !!!) wraz z oświadczeniami (do archwium), sformatowane według wzoru (załącznik na dole strony),
- opis bibliograficzny pracy (umieszczony w pracy tuż po stronie tytułowej)
- podpisana i opisana płyta CD (imię i nazwisko, nr albumu, data egzaminu, tytuł pracy, nazwisko promotora, wydział, uczelnia); płytę należy umieścić wewnątrz pracy, na okładce, w doklejonej do niej kopercie - płyta dostarczona podczas antyplagiatu!
- oświadczenie C (załącznik nr 5)
- podanie do właściwego kierownika kierunku, podpisane przez promotora
- wypełniony i podpisany kwestionariusz „Życiorys zawodowy” (z dołączonymi kopiami dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia)
- dowód wpłaty (60 zł na indywidualny numer konta)
- zaliczenie czwartego semestru + rozliczenie w bibliotekach

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021