Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Nagroda im. prof. Mariana Sokołowskiego

Nagroda im. prof. Mariana Sokołowskiego została ustanowiona w 2013 roku przez Instytut Historii Sztuki UJ wraz z Instytutem Historii Sztuki i Kultury UPJP II, Collegium Artium oraz krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w celu wyróżnienia najlepszej pracy magisterskiej z zakresu historii sztuki napisanej i obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim albo Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

§ 2. Zasady zgłaszania prac

  1. Do konkursu może zostać zgłoszona praca magisterska obroniona w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym jest przyznawana Nagroda. Za taką strony postanawiają uznać również pracę złożoną i gotową do obrony do końca wymienionego okresu (tj. do 30 września roku kalendarzowego przyznania Nagrody). W edycji 2018 roku dopuszczone zostają również praca obronione w październiku 2018 ze względu na zmianę terminów i definicji.

§ 3. Procedura zgłaszania prac

  1. Prace, wraz z kopiami dwóch recenzji napisanych w macierzystej uczelni oraz wypełnionym formularzem dostępnym w ogłoszeniu o konkursie należy składać pocztą/kurierem lub osobiście do dnia 30 października danego roku na adres sekretarza Kapituły Nagrody w Krakowie, w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 53, pok. 45 (sekretariat), w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD/DVD). Jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia, a nie datę stempla pocztowego.
  2. Prace zgłoszone po terminie określonym w§ 2 nie będą oceniane.
  3. Na wniosek uczestników konkursu, których prace nie zostały nagrodzone, sekretarz Kapituły zwraca prace pod wskazany adres w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia werdyktu.
  4. Zgłoszenia pracy w trybie określonym w § 2 oraz § 3. ust. 1. może dokonać autor pracy, z kontrasygnatą promotora bądź dyrektora macierzystego Instytutu Historii Sztuki

 

Więcej informacji

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021