Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

STAŻE/PRAKTYKI ZAWODOWE 2020/2021

INFORMACJI DOT. PRAKTYK UDZIELA WYŁĄCZNIE
PANI JUSTYNA KUSKA
Specjalista ds. promocji projektów:
Sakralne Dziedzictwo Małopolski
Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej
Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków
email: 

justyna.kuska@upjp2.edu.pl

https://sdm.upjp2.edu.pl

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zaprasza studentów kierunków Historia Sztuki oraz Ochrona Dóbr Kultury do aplikowania na płatne staże zawodowe realizowane we współpracy z Zamkiem Królewskim na Wawelu. 

Nabór zgłoszeń trwa do 18 kwietnia 2021.

Program stażowy realizowany jest w ramach projektu pt. „Zintegrowany Plan Rozwoju Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,  na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z032/18-00

KTO MOŻE APLIKOWAĆ:

O staż może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki formalne:

  1. jest studentem(ką) jednego z czterech ostatnich semestrów studiów na kierunku Historia Sztuki lub Ochrona Dóbr Kultury

  2. nie posiada doświadczenia zawodowego lub posiada doświadczenie w obszarach niezwiązanych z kierunkiem kształcenia,

  3. nie jest uczestnikiem(czką) programu Erasmus +’,

  4. nie jest uczestnikiem(czką) innego projektu stażowego.

 

MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU:

Zamek Królewski na Wawelu

 

WYMIAR GODZIN:

Każdy Stażysta realizuje staże w wymiarze 120h stażowych, w tym minimum 20h stażowych w tygodniu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika projektu – zał. nr 1

  2. Oświadczenie - zał. nr 2

  3. Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

  4. Opinii o Stażyście od Mentora stażu – zał. nr 8 do Regulaminu.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Kandydat do odbycia stażu składa dokumenty rekrutacyjne w terminie do 18 marca 2020 u koordynatora staży:

  • w wersji elektronicznej pod adresem: justyna.kuska@upjp2.edu.pl(podpisany skan)

  • oraz w wersji papierowej na portierni budynku dydaktycznego UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem ZPR Staże - REKRUTACJA (uwaga należy sprawdzić godziny otwarcia budynku)

 

 DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU:

drugi lub trzeci kwartał 2021 (szczegółowy harmonogram odbywania stażu zostanie ustalony indywidualnie ze stażystą oraz opiekunem stażu)

 

WSZELKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE STAŻOWYM ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STAŻU.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU.

 

 

 

 
 
 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021